TÁJÉKOZTATÓ Önkormányzat által biztosított települési támogatásokról

TÁJÉKOZTATÓ

a 2015. március 01. napjától igénybe vehető, Önkormányzat által biztosított települési támogatásokról

2015. március 01. napján hatályba lép a települési támogatásról szóló 3/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelet. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 12/2003. (VI.11.) önkormányzati rendelet.

Fontos hangsúlyozni, hogy Pálháza Város Önkormányzatának továbbra is célja a szociálisan rászoruló, nehéz helyzetbe kerülő Pálházai lakosok rendszeres és eseti jellegű támogatása.

Fentiekre tekintettel az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a változásokról, az újonnan igényelhető támogatások formáiról, mértékéről, és az igénylés feltételeiről.

2015. március 01. napjától:

– a jövedelempótló támogatásokat a járási hivataloknál lehet igényelni.

– megszűnik a rendszeres szociális segély, helyette foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg, amelyet a korábbiakban önkormányzat által folyósított foglalkoztatási támogatással együtt szintén a járási hivataloknál lehet igényelni.

– a költségkompenzáló támogatásokat továbbra is az önkormányzatoknál lehet igényelni, változik azonban az egyes támogatások elnevezése, a jogosultsági feltételek, valamint az támogatások mértéke.

Az Önkormányzat által nyújtott egyes támogatások:

1./ LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS lép a megszűnő Lakásfenntartási támogatás helyébe.

Települési támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek,

  1. aki családban él és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2015.-ben 42.750,- Ft),
  2. egyedül élő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2015.-ben 71.250,- Ft)

feltéve, ha a lakásfenntartás havi költsége a háztartás összjövedelmének 15 %-át meghaladja és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A lakásfenntartásra nyújtott települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450,-Ft/m2.

Pálháza városban az elismert minimális lakásnagyság mértéke:

–   egy személyes háztartás esetén: 35 m2

–   két személyes háztartás esetén: 45 m2

–   három személyes háztartás esetén: 55 m2

–   négy személyes háztarás esetén: 65 m2

–   négy személynél több fős háztartás esetén a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2.

A lakásfenntartásra nyújtott települési támogatás havi összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 20 %-a.

A támogatást természetbeni szociális ellátás formájában a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra való jogosultságot a kérelem benyújtásának napját követő hónap első napjától egy évre kell megállapítani.

A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.

2./ RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS lép az Önkormányzati segély helyébe.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető elsősorban az a kérelmező, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került.

Nem várt többletkiadásnak minősül különösen

–   alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek beiskolázása,

–   közgyógyellátásra nem jogosult gyermek akut megbetegedéséből adódó gyógyszereinek kiváltása,

–   amennyiben a kérelmező családjában minimum két tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos személyt ápolnak,

–   tüzelő beszerzése, illetve a fűtési költségekhez kapcsolódó kiadás, amennyiben a kérelmező ilyen jogcímen lakásfenntartásra biztosított települési támogatásban nem részesül,

–   elemi kár,

–   akinek a sérelmére bűncselekményt, vagy szabálysértést (különösen rablás, lopás, betörés) követtek el és amelynek következtében létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került.

A rendkívüli települési támogatás minimális mértéke alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a (2.280,- Ft), maximális mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-a (17.100,- Ft).

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja megaz öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,- Ft), egyedül élő esetében 250 %-át (71.250,- Ft).

Rendkívüli települési támogatás évente legfeljebb négyszer adható ugyanazon személynek (családnak).

3./ TEMETTETÉS KÖLTSÉGEIHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSigényelhető a megszűnő Temetési segély helyébe

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás állapítható meg az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó kérelmező részére, amennyiben a temettetés költségei a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyeztetik.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha a temetés költségei nem haladják meg a helyben elismert legolcsóbb temetés 120 %-át és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

–   családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft),

–   egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350% (99.750,- Ft).

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező nevére – kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, valamint jövedelemigazolást.

Temetési költségekre tekintettel rendkívüli települési támogatás iránti kérelem kizárólag a temetést követő 2 hónapon belül nyújtható be.

A felsorolt települési támogatások igénylésének további részletes szabályait és feltételeit a 3/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendeletünk tartalmazza.

Az igényléssel kapcsolatosan felvilágosítást és segítséget kérhetnek Pálháza Város Polgármesteri Hivatalában Makó Edina ügyintézőnél.

 

Pálháza, 2015. március 01.

Tisztelettel:

Szebeni Endre

polgármester