Tájékoztató a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi változásokról

Tájékoztató a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi változásokról

2015. január 1-től módosulnak a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó rendelkezései.

Magánfőző  az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.Magánfőzés a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

A magánfőzőnek adesztillálóberendezés megszerzéséta tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül be kell jelentenie(ha a tulajdonszerzés 2015. január 1-je előtt történt, akkor 2015. január 15-éig) a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetve Pálháza honlapjáról letölthető.

A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Az előállított magánfőzött párlatrólévente egyszer, a tárgyévet követő év január 15-igkell adóbevallást benyújtani és egyidejűleg azéves átalányadót megfizetnia magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az előállított magánfőzött párlat adójaévi 1.000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg. Az adóból származó bevétel a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat bevétele.

Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, illetve kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. Értékesítéskor vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről tett bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.

A törvény hatályba lépését megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az előállításkor érvényes rendelkezések az irányadók.

Nyomtatványok:

Bejelentés desztillációsberendezés tulajdonjogáról

Bevallás előállított párlat után

Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

 

Pálháza, 2015. január 12.

Csató Szabolcs

jegyző