Településrekonstrukció Pálháza árvíz sújtotta területein ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0065

Pálháza városában a 2010. májusi és júniusi esőzések miatt a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer, melynek befogadója a Bózsva patak, nem bírta el a terhelést, és a leáramló vizek kiléptek a mederből.
A lezúduló felszíni csapadékvizeket a domboldalról vezetett, a főutca alatt áthaladó kiépített árok medre nem tudta befogadni, ennek következtében az Önkormányzat tulajdonában lévő 148/2 helyrajzi számú, valamint a 136/1 helyrajzi számú Dózsa György út alatt lefutó, a református templom előtt elhaladó és a főutca alatt átvezetett kiépített burkolt árok (137 helyrajzi szám) ingatlanokon keletkeztek károk.
Az árvíz tönkretette a templom körüli utakat és járdákat, megsérültek, megsüllyedtek a burkolatok, összetöredezés és anyagkárosodás is fellelhető.
A vízrendezés és az utak rendbetétele feltétlenül elvégzendő a további vízkárok megelőzése miatt.
Ugyanez vonatkozik a templom tágabb környezetére, az úgynevezett Szugra is.
Az árvíz a Református Egyház tulajdonában lévő 149 helyrajzi számú templom épületét és környezetét is érintette. Az árvíz átáztatta a templom falait és lábazatát, valamint a kerítését is. Kisebb mértékű szerkezeti károsodások jelei is megmutatkoznak. A templom és környezete is rekonstrukcióra szorul.

A károk elhárítására Pálháza Város Önkormányzata –konzorcium vezető- és a Református Egyházközség Pálháza –konzorciumi tag- az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken alapjára „Településrekonstrukció Pálháza árvíz sújtotta területein” címmel. Pályázati azonosító: ÉMOP-3.2.1/E-11-2011-0065.

Az árvíz okozta károk rendbetétele három fő feladatcsoportra tagolódik.
Első és legfontosabb a vízrendezés megoldása a további árvízkárok megelőzésére.
Második a közterületi utak és járdák helyreállítása, kialakítása, összhangban a vízrendezési feladatokkal.
A harmadik pedig a Református templom és környezete rendbetétele.

Vízrendezés megoldása a további árvízkárok megelőzésére, közterületei utak és járdák helyreállítása, kialakítása, összhangban a vízrendezési feladatokkal..

A fő célok megvalósítását úgy kívánja a város megvalósítani a pályázati szempontra és
forrásokra tekintettel, hogy a terület egységes arculattal és rendszerben jelenjen meg, és a
környezetalakítás a térség megjelenésének hosszú távú, végleges megoldását adja.
Ezért a pályázati kereteknek megfelelően a területrendezés három részre, ütemre bomlik, de
úgy, hogy mégis egy egészet képezzen.
A megoldandó problémákat és a projektben alkalmazott műszaki megoldásokat az alábbiak
szerint foglalhatjuk össze:

Az árvízzel érintett területen belül a közterületek állapota fokozottan leromlott, korlátozottan használható több helyen, mivel az útalapok teljesen átáztak és meggyengültek, jelentős teherbírás romlás következett be, több helyen a közterületek megsüllyedtek, illetve a burkolatok tönkrementek.
A tervezett műszaki tartalom tervezői felmérés alapján alátámasztott, az utak és gyalogos forgalom esetében a tervező forgalmi vizsgálata alapján készült el.
A projekt úgy került kidolgozásra, hogy egymással párhuzamos, közvetlenül kapcsolódó vonalas infrastruktúrafejlesztés és padkarendezés is megvalósításra kerül (útépítés – vízrendezés), a kapcsolódó zöldterületek is megújításra kerülnek.
A közterületek megújítása estében a közlekedésbiztonságot szolgáló közúti jelző táblák is kihelyezésre kerülnek a közlekedésbiztonság növelése céljából, melyeket a forgalomtechnikai terv határoz meg
Gondoskodunk a terület kerékpáros forgalmának biztosításáról a vegyes használatú utak kijelölésével, valamint a közterületeken és a templomhoz kapcsolódóan kerékpártámaszok is kihelyezésre kerülnek.
Az első ütem tartalmazza a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos vízrendezés feladatkörét, és a vízrendezéshez kapcsolódó közterületek rendezését is. Ezek a közterület rendezések részben az árvízkárok miatt kerültek előtérbe, de nem elhanyagolható a vízrendezés megépítése során az építéssel érintett közterületek, elsősorban zöldterületek helyreállítása sem.
A második ütem a káreseménnyel érintett közterületek fejlesztése (városi funkciók).
Ezen belül az önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózat fejlesztésére, járdák felújítására és fejlesztésére kerül sor. A két feladatcsoport egy időben valósul meg.

A káreseménnyel érintett közterületek fejlesztéséhez kapcsolódóan ingyenes használatú közterületi parkolók kiépítésére kerül sor, valamint a közintézmények környezetében kerékpár támaszok elhelyezésére is sor kerül.
A gyalogos forgalom számára járdák kiépítését tervezzük a középülethez, a templomhoz, illetve a csapadékvíz elvezető rendszerhez, és az úthálózat fejlesztésekhez kapcsolódóan.
A lakótelkek megközelítését a kapubehajtók kiépítésével segítjük elő.
A zöldfelületek fejlesztésére a csapadékvíz elvezető rendszerhez, illetve az úthálózat fejlesztéséhez kapcsolódóan kerül sor, járdák kiépítésére is sor kerül, illetve a meglévő járdák felújítása is megtörténik.
Az önállóan nem támogatható tevékenységekkel érintett közterületek kialakítását az érintett területszakaszokat mindig azzal a fő tevékenységgel együtt kezeljük, amelyekhez kapcsolódik.

Református templom és környzete rendbetétele
Projekt célja: A romantikus stílusban épült református templom épületének homlokzati felújítása, mely felújítás során a környező templomudvar és közterület is megújul, ezzel méltó környezetet teremtve a település legrégebbi templomépületének. További cél a templom részleges akadálymentesítése, valamint az emlékmű környezetének megújítása.
Fontos szempont volt továbbá az, hogy a megújított épület és a hozzá tartozó környezet a városi főtér szerepét is betölthesse, hiszen az udvaron belül elhelyezett emlékműnél tartják az ünnepi megemlékezéseket, és ennek a feladatnak is meg kell felelnie a felújításnak.

A Református templom felújítása – mely a tervezett fejlesztés kiemelt eleme a csapadékvíz elvezető rendszer megoldásával és a környezet és épület rehabilitációjával, valamint a templomudvar kerítésének rekonstrukciójával, melynek vízvédelmi szerepe is van, hiszen az udvar szintje lejjebb van a környező közterületnél, – minőségi változást jelent.

A megvalósítandó feladatok részletezése:

Meglévő héjazat cseréje a kor igényeinek megfelelő technológiai megoldásokkal, illetve templomhoz illeszkedő új héjazattal.
Bádogozások, ereszcsatornák és lefolyók cseréje épülethez illeszkedő anyagú és színű elemekkel.
Meglévő tetőszerkezet feltárás után meghatározott elemeinek cseréje, pótlása, javítása költséghatékony módon és szükséges mértékben.
Homlokzati felületeken vakolatok cseréje, pótlása, illetve eredetivel megegyező homlokzati felület kialakítása (díszítések visszaállítása)
Felázott falfelületek esetében falszárító vakolatok alkalmazása.
További felázások megszüntetése érdekében drénezett kavicsolt sáv kialakítása az épület körül.
Bejárati ajtó cseréje (csere után az építés korában használatos megjelenés biztosítása)
Részleges akadálymentesítés, a bejárat akadálymentesítésével.
A tervezett felújítás során a megadott anyaghasználat, valamint az alkalmazott homlokzati színek és megoldások illeszkednek a kultúrtáj épített környezetéhez, illetve az eredeti stílusjegyekhez.