line
line
Itt vagy:Címlap + Szálláshelyek + Super User
péntek, 08 március 2013 13:04

Pálháza belterületi vízrendezése

Pálháza Város Önkormányzatának, ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0030 Támogatási Szerződés számú és „Pálháza belterületi vízrendezése” című projektje

2011. október 15.-i határidővel megvalósult.

A területet érintő vízelvezetési feladatok elsősorban tisztítási, mederrendezési és a meglévő burkolattal ellátott árokszakaszok rehabilitációjával kerültek megvalósításra.

A kivitelezési munkálatokat -az előzetesen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján- a BODKŐ Projekt Kft. (3950 Sárospatak, Vásárhelyi Pál u. 4.) végezte.

Tervező: Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2. 1/5)

Műszaki ellenőr: Hegyköz Ép Bt. (3994 Pálháza, Dózsa György u. 50.)

Szuetta József

A kivitelezési munkák befejezését követően a fejlesztés (sikeres) műszaki átadás-átvételére 2011. szeptember 15.-én került sor.

A projekt indokoltsága, célja (pályázat benyújtásakori állapot):

    Pálháza város levezető meder: A Móricz Zs. utca és a Bisó-patak által közrefogott területen helyezkedik el. A meglévő levezető meder az 1980-as években készült el a Bisó-patak mederkorrekciójával. A mederszakasz függőleges vonalvezetése nem megfelelően lett kialakítva, ennek következtében a szelvények között mélypont alakult ki, mely befolyásolja a kialakuló csapadékvíz akadálytalan lefolyását a befogadó irányába. A nem megfelelő kialakítás következtében a mederben visszaduzzasztás alakul ki, mely esetleges vízkárokat, talajvíz emelkedést okoz. A TIGÁZ Zrt. által üzemeltetett gázfogadó telep kapubejárója alatt egy 600 mm átmérőjű vasbeton csőáteresz megroskadt, emiatt nagyobb mennyiségű csapadék esetén a csőáteresznél duzzasztás jön létre, és az útburkolatra kilépő vízmennyiséget a 37126. j. út a város központjába vezeti le.
    Móricz Zs. utca: vízelvezetési problémája a Rózsás utca és a temetőhöz vezető út közötti szakaszon alakult ki. Jelenleg ezen földmeder növényzettel sűrűn benőtt és a nagy esés miatt erősen berágódott., az utca bal oldali árka meglehetősen feliszapolódott.
    37126. j. út jobb oldali árok: ezen út jobb oldali árkát a Dózsa Gy. út illetve a Móricz Zs. utca csatlakozási pontja között szükséges tisztítani. A meglévő árokszelvény meglehetősen feliszapolódott, erodált, indokolt az árokszelvény burkolása.
    Sport utca: vízelvezetése megoldott, a problémát a meglévő mederburkolat tönkremenetele okozza. Emiatt a csapadékvíz beszivárog az útpálya szerkezetébe, mely az útburkolat tönkremeneteléhez vezet

A projekt keretében elvégzett munkálatok:


A település fő csapadékvíz elvezetési rendszere a Móricz Zs. utca és a Bisó-patak által közrefogott területen helyezkedik el. A mederrendezés követte a meglévő állapot vízszintes vonalvezetését. A megvalósult földmedrű keresztszelvény kialakítás a vízgyűjtő területről lefolyó csapadék vízhozamot képes elvezetni. A Móricz Zs. utca levezető medrébe 4 fenéklépcső került elhelyezésre, ezzel biztosítva a burkolt meder állékonyságát. A 37126 jelzésű út és Móricz Zsigmond utca közötti útpálya felületre lehulló csapadékvíz elvezetését szolgálja a 37126. jelzésű út jobb oldali árka, mely árokszelvény tisztításra és burkolásra került.

A fejlesztés során megvalósult vízelvezetési létesítmények:

7000 m burkolt árok, Bisó-patak jó karba helyezése.

Összességében a 285 db ingatlanban 800 fő csapadékvizek elleni védelme került megoldásra.

A projekt megvalósítás helyszínei:

    Pálháza város levezető meder (a Móricz Zs. u. és a Bisó-patak által közrefogott terület)
    Móricz Zs. utca
    37126 jelzésű út jobb oldali árok
    Sport utca

A projekt eredményeként létrejött csapadékvíz elvezető rendszer garantálja a biztonságos vízelvezetést, különösképpen azzal, hogy a vizek befogadása a Bisó-patakba biztosítottá vált. Mindezzel hozzájárul a kiegyensúlyozott vízháztartási viszonyok megteremtéséhez.

2011. október 15.

péntek, 08 március 2013 13:02

Orvosi rendelő felújítás

péntek, 08 március 2013 12:39

Körzeti Alapszolgáltatási Központ

ÉMOP-4.2.1./A-09-2009-0018

"A pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ jelenlegi szolgáltatásainak bővítése, infrastrukturális fejlesztése, új szolgáltatások bevezétése, ezek infrastruktúrájának megteremtésével"

Pálháza Város Önkormányzata pályázati forrást nyert, a település központjában lévő Körzeti Alapszolgáltatási Központ, illetve annak telephelyéül szolgáló régi Polgármesteri Hivatal épületének a felújítására. A projekt tervezett összköltsége 107 647 772.- Ft, melyhez (90%-nak megfelelő) 96 882 995.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat.

A projekt támogatója a Nemzeti Fejlesztési Ügyönkség, a Közreműködő Szervezet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

A projekt kivitelezője a Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (1182 Budapest, Tarkő utca 34/B), mely közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. A vállalkozási szerződés 2010. szeptember 14.-én írták alá a szerződő felek, majd 2010. szeptember 15.-én a munkaterület átadás-átvételre került.

A kivitelezési munkálatok az ÉPFA-TERV Kft. (3994 Pálháza, Petőfi Sándor u. 1.) által elkészített tervdokumentációja alapján folynak. A tervdokumentációban jelen pillanatig egy alkalommal volt módosítás, melynek tényéről az önkormányzat változásbejelentés formájában tájékoztatta a Közreműködő Szervezetet.

20100922

A projekt irányítását 3 főből álló menedzsment végzi (projektmenedzser, pénzügyi menedzser, szakmai menedzser) megbízási szerződés alapján. Munkájukról minden hónapban írásos beszámolót készítenek.

A projekt kivitelezése a Támogatási Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, rendben zajlik.

2010.12.31.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A projekt megvalósítása a Támogatási Szerzodésben meghatározottak szerint halad. A jelentés idoszakában önkormányzatunk négy alkalommal nyújtott be változásbejelentést a Közremuködo Szervezet felé. Elso alkalommal jeleztük önkormányzatunk adószám változását, valamint Pálháza Város Önkormányzata polgármesterének személyében történo változást. Második alkalommal, muszaki tartalom módosítás változása miatt nyújtottunk be változásbejelentést, mely (a hiánypótlás nem megfelelo teljesítése miatt) elutasításra került. Ezt negyedik változásbejelentésként újra benyújtottuk. Harmadik változásbejelentés a projektmenedzsment megbízási díját terhelo járulékok változása miatt került benyújtásra. Ennek eredményeként a keletkezett járuléktöbblet átcsoporotosításra került a menedzsment megbízási díja költségvetési sorára. A menedzsment a projekt idoszak alatt minden hónap elején és végén értékelést készít az adott idoszakban elvégzendo, illetve megvalósított tevékenységeirol. A menedzsment a fejlesztéssel érintett területen havonta több alkalommal bejárást tart, egyeztet a kivitelezovel, az építésvezetovel, a muszaki ellenorrel, illetve a polgármesterrel és a jegyzovel. A kivitelezési munkálatok a vállalkozási szerzodésben meghatározott ütem szerint haladnak, eloreláthatólag a befejezési határido tartható a kivitelezo részérol. Jelenlegi állapot szerint az kivitelezési munkálatok több mint 90%-os készültségi fokot mutatnak. A tájékoztatás és nyilvánosság keretében a jelentés idoszak alatt megvalósult a sajtóesemény összegyujtése elemzése, szórólap (1000 db), Regionális sajtó megjelenés (Észak-Magyarország), sajtóközlemény (1 db), illetve a soron következo fotó dokumentáció elkészítése. Az eszközbeszerzések keretében a tervezett Citroen Berlingo típusú gépkocsi megvásárlásra került. A projekt keretében bútorzat és berendezési, konyhai eszközök beszerzésére is sor kerül, mely jelenleg folyamatban van. Összességében elmondható, hogy a projekt a Támogatási Szerzodésben elfogadott műszaki tartalom és idobeni ütemezésnek megfeleloen halad.


2011.05.31.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A projekt kivitelezési munkálatai 2011. június végével befejeződtek, melyet sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás követett. Új szolgáltatásként bevezetésre került a családi naéközi két csoporttal (9-10 és 11-14 éves korcsoport), illetve a szenvedélybetegek nappali ellátása. A projekt keretében beszerzendő eszközök leszállítása jelenleg folyamatban van, a háztartási eszközök, illetve az informatikai, híradástechnikai és fintesz eszközök leszállításra kerültek. Az eszközök a rendeltetési helyüknek megfelelően elhelyezésre, illetve beüzemelésre kerültek. A projekt zárórendezvényére, illetve a projekt keretében megrendezésre kerülő sajtótájékoztatóra és nyílt napra 2011. szeptember 26.- án kerül sor.

 

Várjuk a Tisztelt Ellátottakat, a Tisztelt Lakosságot, illetve valamennyi érdeklődőt fenti rendezvényeinkre!

2011.08.31.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A projekt további szakaszában eszközbeszerzésre az eszközök teljeskörű leszállítására sor került, az ellátandó és a már meglévő szolgáltatások ellátásának biztosítása érdekében:

    Személygépkocsi
    Bútorzat
    Informatikai, híradástechnikai és fitnesz eszközök
    konyhai eszközök.

A projekt zárórendezvényére, illetve a projekt keretében biztosítandó nyílt napra és sajtótájékoztatóra 2011. szeptember 26.-án került sor.

A projekt 2011. szeptember 30.-án befejeződött.

A beruházás során létrejövő alapszolgáltatási komplexum azon túlmenően, hogy nagy értéket képvisel, megfelel a minőségi szolgáltatási környezet biztosításához szükséges optimális feltételeknek.

További információ a www.nfu.hu oldalon található.

2011. szeptember 30.

No images found.